VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR VESTFOLD VIKINGUTVIKLING (VVU)

 

1. Foreningens navn er Vestfold Vikingutvikling.

 

2. Formål

Foreningens formål skal være: Bidra til bruk, synliggjøring og utvikling av vikingressursene

i Vestfold.

 

3. Medlemskap.

Foreningen er åpen for enhver som har interesse i foreningens formål. Så vel næringsdrivende selskaper som offentlige instanser, private og andre foreninger kan være medlem.

 

4. Styre.

Foreningen skal ha et styre som består av 5 personer som velges på årsmøtet med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmer. Årsmøtet velger leder. Forøvrig konstituerer styret seg selv.

 

5. Signatur.

Styrets leder alene eller to av styrets medlemmer tegner foreningens signatur.

 

6. Årsmøte.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Foreningen skal avholde årsmøte innen 30. juni i (etter) hvert regnskapsår. På

årsmøtet skal foreningens regnskap og årsberetning fremlegges.

 

Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal skje

skriftlig eller elektronisk til det enkelte medlem. Dersom overskrider 50

kan styret beslutte å innkalle til årsmøte ved oppslag på foreningens hjemmeside eller ved utlysning i fylkets aviser.

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall. Vedtektsendringer skal ka 2/3 flertall.

 

7. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av to av styrets medlemmer i fellesskap eller dersom 10%

av foreningens medlemmer skriftlig krever dette.

 

Krav fra medlemmene om slikt møte skal fremmes skriftlig overfor styret. Styret plikter da å sørge for at et slikt møte avholdes innen 30 dager. Dersom styret ikke sørger for slik innkalling kan Tønsberg

Tingrett innkalle til slikt møte.

 

Ved innkalling til ekstraordinært årsmøte skal det av innkallingen fremgå hva som skal behandles. Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke fremgår av innkallingen. Det ekstraordinære årsmøtet må innkalles skriftlig eller elektronisk med minst 14 dagers varsel.

 

8. Eksklusjon.

Et medlem som i sin virksomhet alvorlig skader foreningens interesser, kan med 2/3 flertall ekskluderes

foreningen på årsmøtet.

 

9. Registrering.

Foreningen skal registreres i foretaksregisteret.